Centrum Integracji Społecznej

Z Kompendium Ekonomii Społecznej
Skocz do: nawigacja, szukaj

Centrum Integracji Społecznej ( CIS) Jest to podmiot działający na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym. Centrum może być utworzone zarówno przez jednostkę samorządu terytorialnego jak również organizację pozarządową.W pierwszym przypadku działa w formie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, w drugim zaś w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjne i finansowo. Status centrum nadaje wojewoda w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku.


Do głównych zadań CIS należy reintegracja społeczna ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym tj:

  • Osób uzależnionych od alkoholu, które przeszły terapię odwykową
  • Osób uzależnionych od narkotyków, które przeszły terapie odwykową
  • Osób niepełnosprawnych w rozumieniu zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu ON
  • Uchodźców
  • Osób długotrwale bezrobotnych

Działania realizowane w ramach reintegracji społecznej to m in.:

  1. Kursy i szkolenia zawodowe mające na celu podnoszenie kwalifikacji członków CIS
  2. Naukę pełnienia ról społecznych
  3. Nauka racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami pieniężnymi

W ramach swojej działalności jednostka może prowadzić działalność o charakterze wytwórczym, handlowym lub usługowym nie jest to jednak działalność o charakterze gospodarczym określonym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

źródła finansowania Działalność Centrum Integracji Społecznej może być finansowana ze środków:

- Dochody własne gminy

- Dochody uzyskane z działalności handlowej, wytwórczej bądź usługowej

- Środki z dotacji przyznawanych przez UE

- Jeżeli centrum zostało powołane przez organizację pozarządową źródłem finansowania działalności mogą być zbiórki czy też darowizny na rzecz centrum.