Podmioty Ekonomii Społecznej

Z Kompendium Ekonomii Społecznej
Skocz do: nawigacja, szukaj

Artykuł poświęcony jest przedstawieniu formy prawnej w jakiej działają podmioty Ekonomii Społecznej.

Jakie podmioty prawne działają w obszarze ekonomii społecznej w Polsce? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, w środowisku ekonomii społecznej nadal trwają dyskusje na ten temat i ścierają się różne podglądy.

Mówienie o podmiotach działających w zakresie Ekonomii Społecznej nie jest jednak tak oczywiste, gdyż to czy dany podmiot działa w zakresie społecznym uzależnione jest od tego czy działania podejmowane przez dany podmiot są nakierowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Najbardziej powszechnymi instytucjami sektora Ekonomii Społecznej w naszym kraju są:

Poniżej przedstawiamy opis każdej z instytucji.

Fundacja- Jest to organizacja, która działa realizując cele społecznie pożyteczne. Fundacja nie działa w charakterze zarobkowym, a jej ewentualna działalność gospodarcza musi pokrywać się z celami statutowymi. Założycielem fundacji jest fundator,która może być zarówno osobą fizyczną jak i prawną.

Stowarzyszenie To dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie w celach niezarobkowych, opierające swoją działalność na pracy członków. Stowarzyszenie może prowadzić działalność według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach z zastrzeżeniem, że dochód z tej działalności będzie przeznaczony na cele określone w statucie.

Spółdzielnia Jest to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób w celu prowadzenia działalności na rzecz członków należących do spółdzielni.

Spółdzielnie mogą mieć różny charakter oraz przedmiot działań,dlatego też wyróżnia się różne typy spółdzielni jak np:

 1. Wytwórcza
 2. Usługowa
 3. Handlowa
 4. Mieszkaniowa

Najbardziej istotną rolę w Ekonomii Społecznej mają następujące typy spółdzielni:

Spółdzielnia pracy- To rodzaj spółdzielni, której założeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej przy uwzględnieniu pracy wszystkich członków spółdzielni. Osobista praca członków spółdzielni jest niezbędna dla osiągnięci założonego przez spółdzielnię celu gospodarczego, dlatego też spółdzielnia i wszyscy jej członkowie mają obowiązek nawiązywania stosunku pracy i pozostawania w nim.

Spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych- Są to spółdzielnie, które szczególny nacisk kładą na zatrudnianie osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym bądź też umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Szczególnie spółdzielnia inwalidów kładzie ogromny nacisk na rehabilitację zawodową swoich członków zatrudniając min:

 • Osoby z dysfunkcją narządu słuchu
 • Osoby z dysfunkcją narządu wzroku
 • Osoby cierpiące na epilepsię

Spółdzielnia socjalna Jest to specyficzna forma spółdzielni, którą tworzą ludzie z grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym jak np:

 • Osoby uzależnione od alkoholu, które przeszły terapie odwykową
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby zwalniane z zakładów karnych

Praca w spółdzielni socjalnej daje tym ludziom szansę na reintegrację zarówno pod względem społecznym jak i zawodowym. Poprzez przynależność do spółdzielni socjalnej jej przedstawiciele kształtują w sobie umiejętności organizacji pracy własnej, a także umiejętności organizacyjne w zakresie podejmowania decyzji, czy też planowania.

Centrum Integracji Społecznej Jest to jednostka organizacyjna powoływana przez organ samorządowy lub też organizację pozarządową. CIS ma na celu pomoc osobom znajdującym się w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym centrum realizuje swoje działania poprzez organizację kursów zawodowych, szkoleń, podnoszenie kwalifikacji oraz innych działań mających na celu podniesienie jakości życia członków centrum.

CIS nie jest samodzielnym podmiotem prawnym lecz formą prawną adresowaną do instytucji oraz organizacji pozarządowych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Klub Integracji Społecznej Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest pomoc osobom, które mają problemy w funkcjonowaniu w społeczności o charakterze lokalnym. poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz przygotowaniu do ponownego pełnienia ról społecznych. KIS zrzesza ludzi dotkniętych podobnymi problemami życiowymi. Dzięki przynależności do klubu jego członkowie uczą się podejmować oraz wdrażać własne inicjatywy co ma na celu aktywizację zawodową podopiecznych.

Zakład Aktywności Zawodowej Jest to jednostka, która ma odrębność organizacyjną oraz finansową. Celem działalności ZAZ jest zatrudnianie osób ze znacznym, a także w określonych przypadkach umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. ZAZ ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.